Mark Eyskens - Citaten en quotes

 • Diplomacy is the art to tell people to go to hell in such a way they are looking forward to the trip
 • Wat is het verschil tussen een diplomaat en een wel opgevoede dame?
 • Als een diplomaat JA zegt, bedoelt hij MISSCHIEN; als hij misschien zegt bedoelt hij NEEN en als hij NEEN zegt, is hij geen diplomaat. Als een lichtzinnige maar beleefde dame NEEN zegt, bedoelt ze Ja; als ze MISSCHIEN zegt, bedoelt ze Ja en als ze JA zegt, is ze geen wel opgevoede dame.
 • YANKEE GO HOME. BUT PLEASE TAKE ME WITH YOU!!!!
 • De Belgen zijn gerust en de Russen zijn gebelgd
 • Wetten zijn als worsten. Het is beter niet te weten hoe ze werden gemaakt en wat erin werd gestopt
 • Ik ben minister zonder Financiën
 • Het is 21 september, de eerste dag van de herfst, het vallen van de bladeren. De regering is ook gevallen
 • Mijn tegenstrever is een mentale dwerg en dus enkel in staat om slagen onder de gordel toe te dienen
 • Een mening die door velen wordt gedeeld is uiterst verdacht
 • Breng de dwazen aan de macht, want zie waar de verstandigen ons hebben geleid
 • De openbare opinie is als een siroop tegen de hoest met op de bijsluiter deze waarschuwing: ‘goed schudden voor gebruik’
 • De begrotingskrater is zo diep dat best een vulcanoloog tot minister van Financiën zou worden benoemd
 • Gelukkig beschikte de Premier over de kranten om te vernemen wat hij dacht
 • Een optimist in Zaïre is een slecht geïnformeerde pessimist
 • Dankzij een paar opvallende kleine veranderingen slagen wij erin niets aan het essentiële te veranderen
 • Beter regeren is minder regeren
 • Morgen is vandaag reeds gisteren
 • Het toppunt van corruptie is dat je zelfs bereid bent te betalen om omgekocht te worden
 • Er komt een tijd dat het parlement een ander volk zal verkiezen
 • Eindelijk heeft België de regering, die het verdient".
 • Weest autokritisch en zegt:"de meerderheid bestaat uit idioten; de minderheid ook. Maar die zijn minder talrijk".
 • De regering is te klein voor de grote aangelegenheden en te groot voor de kleine.`
 • De groene rupsen van Agalev en Ecolo zijn felle vlinders geworden die thans fladderen in de gloed van de politieke macht. Maar eens hun vleugels verbrand, kunnen ze slechts zielig zielloos sterven, want opnieuw groene rupsen worden is bio-politiek onmogelijk.  Een voorspelling gedaan in 1999, dus vorige eeuw en tijdens de 21ste eeuw bewaarheid.
 • Wie een trouwring draagt aan zijn linkerhand is rechts. Wie een ring laat piercen in zijn rechteroor is links.
 • De Belgen hebben de neiging veeleer de koe te grijpen bij haar uier dan de stier bij zijn horens.
 • De geruchten zijn slecht, de berichten zijn goed.
 • Politieke benoemingen zijn te belangrijk om ze aan politici over te laten.
 • Wetten zijn als worsten. Het is beter niet te weten hoe ze werden gemaakt en wat erin werd gestopt.
 • In een democratie heeft de meerderheid altijd gelijk, ook al heeft ze ongelijk.
 • De politieke Sinterklaas, die de karamellen van de kiesbeloften uitdeelt, nu eens links, dan weer rechts of in het centrum, zou moeten worden gefusilleerd, opgehangen, verbrand en verast. We mogen met hem geen risico’s nemen.
 • Steeds heb ik geweigerd, ondanks de aanbiedingen, een beroepsrevolutionair te worden die profiteert van wat hij in onze samenleving veroordeelt, en geniet van de sociale onrechtvaardigheid die hij gispt, terwijl hij de eer opeist ze te bestrijden.
 • Mark Eyskens bezoekt de Volksrepubliek China en wordt ontvangen door de Chinese Eerste minister. Die vraagt: ‘Hoeveel ministers zijn er in België?’.
  Eyskens: ‘Vijftig, inclusief de gewestministers (dit laatste blijkt onvertaalbaar in het Chinees).
  De Chinese Premier: ‘Hoeveel inwoners zijn er in België?’
  Eyskens: ‘10 miljoen’.
  De Chinese Eerste minister denkt diep na en zegt vervolgens:
  ‘In China zijn er 1 miljard inwoners. Verhoudingsgewijs zou dit betekenen dat ik, naar Belgische normen, aan het hoofd zou staan van een regering van 5.000 ministers’.
 • Minister van Financiën Mark Eyskens ontvangt, na veel aandringen, een oud-student die komt solliciteren voor een baan.
  De nog jonge oud-student zegt tot de Minister: ’Ik lees in de pers dat hier op het ministerie een aantal vacante plaatsen beschikbaar zijn. In één van hen stel ik bijzonde veel belang’.
  Eyskens: ‘Over welke functie gaat het, goede vriend? U bent nog jong, maar U moet uw ambities hoog stellen en hoog mikken, want de pijl zakt tijdens de vlucht!’
  De oud-student: ‘Mijnheer de Minister, ik zou zeer graag administrateur-generaal van de Schatkist worden’.
  Eyskens, na een poos en sterk geïrriteerd door het tijd verliezend gesprek: ‘Maar man, ben je gek?’ Waarop de oud-leerling prompt antwoordt: ‘Mijnheer de Minister, is dit absoluut noodzakelijk?’
  Commentaar van Eyskens, tijdens een discussie over benoemingen in de Ministerraad: ‘Een kandidaat die zulk een snelle en gevatte inval had, had ik moeten benoemen’.
 • Op 21 september 1981 viel de regering van Mark Eyskens, die zijn ontslag als Eerste Minister aanbood. Op een persconferentie verklaarde hij: ’Dames en heren, het is vandaag 21 september, het begin van de herfst. De bladeren beginnen te vallen. Het is derhalve heel natuurlijk dat ook het kabinet is gevallen.’
 • Mark Eyskens, als kleine jongen, verneemt tot zijn grote verbazing van de klasleraar dat de mens uiteindelijk van de aap afstamt. Thuis gekomen vertelt hij dit aan zijn vader die, geenszins uit zijn lood geslagen, met de grootste stelligheid antwoordt: ‘Brave jongen, het is mogelijk dat jij van een aap afstamt, maar ik in geen geval’.
 • De kandidaat voor deze benoeming schenkt ruim voldoening. Hij kan lezen en schrijven, zonder evenwel te overdrijven.
 • Wie politieke benoemingen verricht, is voorstander van de ‘inhalende rechtvaardigheid’.
 • Er zijn in België 5OO.OOO analfabeten. In een perfect proportionele democratie zouden die ook in het Parlement vertegenwoordigd dienen te zijn.
 • Een kandidaat-parlementair richt zich tot zijn toehoorders tijdens de kiescampagne: ‘Goede vrienden, om jullie te vertegenwoordigen in de Kamer van volksvertegenwoordigers ben ik bereid mijn huidige baan in de privé-sector, die mij 5 miljoen BF. per jaar opbrengt, te laten varen’. Stilte in de zaal. Plots staat achteraan een man recht, die roept: ‘Voor zo’n idioot als U zal ik nooit stemmen’.
  Kiezen geeft kiespijn.
 • Het Kretenzer syllogisme toegepast op politici.
  Alle politici zijn leugenaars.
  Bijgevolg liegen politici als ze zeggen dat ze leugenaars zijn.
  Ze zijn dus geen leugenaars maar spreken de waarheid.
  Een politicus is derhalve een wezen dat de waarheid spreekt, ook als het liegt.
 • Al wat ik in mijn toespraak heb gezegd is onjuist. Ook deze laatste zin.
 • Ik beëindig mijn brieven nooit met ‘met dank bij voorbaat’; steeds met ‘met voorbarige dank’.
 • Als U begrepen hebt wat ik met mijn toespraak heb willen aantonen, moet dit te wijten zijn aan onaandachtzaamheid van mijnentwege en enige verstrooidheid van uwentwege.
 • Een minister is een gewoon man, die zich in ongewone omstandigheden bevindt en waarvan iedereen buitengewone dingen verwacht, althans tijdens de eerste weken van zijn ambtsperiode.
 • Ik ben Minister zonder Financiën.
 • Een beeldhouwer wil van Mark Eyskens een standbeeld maken, als Minister van Financiën. Wens van Eyskens: ‘Beeld mij uit als fiscuswerper’.
 • Antwoord van Eyskens aan iemand die er hem aan herinnert dat zijn vader ook Minister van Financiën is geweest: ‘Tel père, tel fisc’.
 • Gegeven het grote overheidstekort had Robert Vandeputte een voorbestemde naam om Minister van Financiën te worden.
 • De begrotingskrater is zo diep dat best een vulcanoloog tot minister van Financiën zou worden benoemd.
 • Ministers behoren tot het Bijzonder Tijdelijk Kader.
 • Het schip van Staat lekt erg en het lekt van op de commandobrug, in regeringskringen.
 • De toestand van ons land is hopeloos, evenwel niet ernstig.
 • Avant d’être coupée en deux la Belgique est déjà pliée en quatre.
 • Socialisten zijn slechts bruikbaar in regeringen als ze vergeten dat ze socialisten zijn. Liberalen zijn slechts geloofwaardig in de oppositie als ze vergeten dat ze liberalen zijn.
 • Als je Premier wordt en de Wetstraat 16 binnenstapt, staan zeloten en politieke terroristen klaar om de maat te nemen van je politieke doodskist.
 • In de politiek ben je enkel dood als je onder de graszode ligt. In alle andere gevallen bestaat zoiets als het ‘Lazarus-effect’.
 • Naar aanleiding van een bezoek aan een ver verwijderd ontwikkelingsland, leest Eyskens in de locale krant: ‘La République du Royaume de Belgique est un pays dont le Roi s’appelle De Koning’.
 • België is het Westerse T(h)a(a)i-land.
 • Om België goed te begrijpen moet je er tenminste vijf eeuwen gewoond hebben en er dus geboren zijn ten tijde van keizer Karel.
 • België is het Westerse Mesopotamië, het twee-stromenland, waar zo weinig gebeurt tussen Maas en Schelde.
 • Mijn collega heeft de leeftijd bereikt waarop laattijdig infantilisme zonder enige overgang omslaat in voortijdige seniliteit.
 • Mijn tegenstrever is een mentale dwerg en dus enkel in staat om slagen onder de gordel toe te dienen.
 • Ik vetrouw hem voor geen haar, ook al is hij zo kaal als een knikker.
  Ik vertrouw hem voor geen zier. Hij is in staat, op een onbewaakt moment, zijn sigaret in je hals uit te doven.
 • Wie Ja zegt, moet B zeggen
 • Het programma van elke minister: ‘Je dépense donc je suis’.
 • Men moet spaarzaam omspringen met zijn misprijzen omwille van het grote aantal behoeftigen.
 • Ik laat me niet door de ratten besnuffelen.
 • Er zijn in dit land te veel rijken en te weinig armen.
 • Er gaat een revolutie uitbreken, waarbij de profitariërs aller landen, verenigd, in de zeehaven de rubberboten zullen opblazen, op de luchthaven de vliegtuigen in de lucht zullen laten vliegen en bij de pasteibakker het beleg zullen invoeren.
 • Bij de jongste verkiezingen behaalde een kandidaat van een meerderheidspartij drie voorkeurstemmen: één van zijn vrouw, één van hemzelf en één van een derde persoon. Dit ontlokte zijn vrouw de ontzette uitroep dat er toch een andere vrouw in het leven van haar man was.
 • Het is niet belangrijk dat kandidaten zelf in hun kiesbeloften geloven, voor zover de kiezers ze maar geloven.
 • Vooraleer ik U toespreek, wil ik U eerst wat zeggen.
 • Politiek is de kunst van het mogelijke. In België is politiek de kunst van het onmogelijke. Maar de beste bepaling van politiek komt van kardinaal de Richelieu, een specialist in het vak: ’de politiek is de kunst die erin bestaat mogelijk te maken wat noodzakelijk is voor het algemeen welzijn’.
 • De Sovjet-Unie is de beste vijand die het Westen ooit gehad heeft.
 • Wij zijn ontsnapt aan een nucleaire bijna-dood-ervaring.
 • De Belgische politiek is, gelukkig maar, noch Iers, noch Joegoslavisch. Ondanks onze communautaire spanningen is er nooit bloed gevloeid. De zever des te meer.
 • Sedert de tijd van Keizer Karel hebben we ervaring met pacificatie-mechanismen. De Belgische pacificatie eert niet het gouden kalf, wel het wafelijzer dat voor ieder van beide gemeenschappen wordt gevuld nu eens aan de rechter kant, dan weer aan de linker, tot de openbare schuld overloopt.
 • Breng de dwazen aan de macht, want zie waar de verstandigen ons hebben geleid!
 • Hij hield een toespraak van drie uren en werd slechts één keer betrapt op het gebruik van een rationeel argument.
 • Hij was een democraat, geen demofiel.
 • Met de kiescampagne breekt de eistijd weer aan.
 • De openbare opinie is als een siroop tegen de hoest met op de bijsluiter deze waarschuwing: ‘goed schudden voor gebruik’.
 • Ik ben hun leider, dus ik volg ze.
 • De sociale zekerheid werd een vangnet, een hangmat en een trampoline. De volgende minister van sociale zaken zou best een licentiaat zijn in lichamelijke opleiding.
 • Minder Staat en meer samenleving voor een betere gemeenschap.
 • De hedendaagse geschiedenis is verandering van de verandering. Zodoende wordt de geschiedenis de tweede afgeleide van zichzelf.
 • Morgen is vandaag reeds gisteren.
 • Onze aarde, één planeet, is gespleten in twee werelden, de eerste en de derde.
 • Politici hebben het altijd over het eind van de tunnel. Maar ze zeggen er niet bij dat, sedert ze dit verhaal vertellen, de tunnel is ingestort.
 • De twintigste eeuw is de meest smartelijke eeuw aller eeuwen, sedert de aapmens mensaap is geworden.
 • Er is in onze samenleving te veel verbonzing.
 • De moderne maatschappij is absurdistan.
 • Die jonge parlementair is een muitgrage backbencher, een onstuimige ruitentikker, die het ver zal brengen, als hij tijdig inziet dat je niet kunt zaaien met de gebalde vuist.
 • Hij is een conformist van het non-conformisme.
 • NIH, ‘not invented here’, is een fataal bezwaar dat de minister steeds van zijn hoge ambtenaren te horen krijgt als hij met een nieuw idee voor de dag komt.
 • Ik ben niet links, niet rechts, niet in het centrum. Ik ben averechts. Overigens, wie rechts is, is bezorgd over wat hij bezit; wie links is houdt zich bezig met wat anderen bezitten.
 • Aan het begin van de eeuw moesten we Vlamingen zijn om Europeërs te worden. Aan het einde van de eeuw moeten we Europeërs worden om Vlamingen te blijven.
 • Vermits ik geen leeuw kan zijn, ben ik een vos, in wiens hersenen veertig katten wonen en waarvan de staarten elkander nooit kruisen.
 • Een middeleeuws ridder trekt zijn zwaard, een modern generaal zijn pensioen.
 • Geef mij onredelijke argumenten’, vroeg de fractieleider aan de minister. ‘Ik hou van irrationele kennis en rationele onwetendheid’.
 • De voorzorgstaat wordt de waarborgstaat. Big Mother.
  De voorzienigheidsstaat (l’Etat Providence) moet worden ontgoddelijkt.
 • Gelukkig beschikte de Premier over de kranten om te vernemen wat hij dacht.
 • De melkfraude in de EU is het grootste schandaal sedert Romulus en Remus melk afsnoepten van een Etruskische wolvin.
 • De Koning herinnerde de Premier aan de uitspraak van Gladstone: ‘The first essential for a prime Minister is to be a good butcher’.
 • Je moet je beginselen hoog houden. Zo kun je er gemakkelijk onder door.
 • Met geweld en macht kan veel worden gedaan: staal buigen, hout kappen, mensen breken. Met bajonetten kan men alles doen, behalve erop gaan zitten.
 • Het land is niet onregeerbaar; het wordt niet geregeerd. De regering moet regeren, het parlement moet parlementeren, de bevolking moet bevolken.
 • Het hervormingsplan van het kabinet is als een vis die wil vliegen. De ministers begeven zich naar de Rubicon, maar niet om hem over te steken. Wel om er naar baarsjes te hengelen.
 • Mijn collega werd helemaal niet gehinderd door enige dossierkennis. Wel leed hij aan verbale incontinentie en aan woordkoorts.
 • Vendelzwaaien met holle partijprogramma’s is de algemeen verspreide activiteit op partijcongressen.
 • Zich van tijd vergissen in de politiek is uiteraard veel gevaarlijker dan in de grammatica.
 • De Premier heeft iets regentesks. Hij is een idealist zonder illusies en soms een illusionist zonder idealen.
 • De Premier laat een bericht aan zijn deur aanbrengen: ’Enkel storen in geval van wereldoorlog’.
 • In de politiek tellen niet de goede bedoelingen, enkel de resultaten.
 • Blaise Pascal had gelijk toen hij zich richtte tot de extremisten: ‘vous nous réclamez au nom de nos principes les libertés que vous nous refusez au nom de vos principes’.
 • De toekomst van het socialisme is het kapitalisme.
 • Hij was de beste eerste minister die wij nooit gehad hebben.
 • Het is omdat wij wisten dat het onmogelijk was dat we het hebben aangepakt en dat we zijn geslaagd.
 • In Roemenië was lachen gerantsoeneerd, zoals in alle dictaturen.
 • Een politicus maakt zich schuldig aan onschuld.
 • In de politiek zijn de leugens waar als ze geloofd worden en hun kans om geloofd te worden neemt toe naarmate ze grover zijn.
 • Het geluk van de mensen te bevorderen of te realiseren, is niet de taak van regering en de politiek; hun ongeluk voorkomen wel!
 • Artikel één van de Grondwet is een grondwettelijke leugen: België is geen federaal Koninkrijk maar een hybriede Staat, deels unitair, deels federaal, deels confederaal, relatief banaal, nooit integraal, mentaal ruraal, sterk verbaal en nimmer terminaal. Een staal van een virtueel ideaal.
 • Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn gescheiden door een gemeenschappelijke taal. België is verenigd door drie verschillende talen.
 • The unbearable lightness of being a Belgian.
 • Als je niet met gezag kunt regeren, moet je proberen te heersen door verdeeldheid te zaaien.
 • Er is de tijd van de macht en er is de macht van de tijd.
 • M. Thatcher was geen politica van de consensus; ze was een politica van het conflict. Er zijn dwarsliggers nodig. Aanvankelijk krijgen zij applaus want zonder dwarsliggers rijdt de trein niet. Maar nog meer nodig zijn de bruggenbouwers want zonder hen stort de trein in het ravijn.
 • We zitten in een politieke impasse: we kunnen enkel de verkiezingen winnen als eerst de situatie verslechtert en de situatie kan slechts verslechteren als we eerst verkozen worden en het land regeren.
 • Een eminent Kamerlid wil, midden in een retorische tirade, J.F. Kennedy citeren, toen die ‘Ich bin ein Berliner’ uitriep, maar hij verspreekt zich jammerlijk en brult in het halfrond: ‘Ich bin ein Hamburger’. De voorzitter roept hem tot de orde met de mededeling dat hij geen sluikreclame mag maken voor voedingswaren.
 • De tand des tijds heeft op mijn collega helemaal geen vat: het is blijkbaar een melktand.
 • Dank zij een paar opvallende kleine veranderingen slagen wij erin niets aan het essentiële te veranderen.
 • De soevereiniteit is het attribuut van de holbewoner: die is onafhankelijk maar machteloos.
 • Het geluk van België bestaat in de slechte tenuitvoerlegging van slechte wetten.
 • De premier is tegen het doemdenken en voor het doedenken.
 • Niet het peil van de rivier stijgt, het peil van het land daalt.
 • Mao Zedong zei dat hij socialistisch onkruid verkoos boven kapitalistische tarwe. Maar hij at tarwe.
 • ‘Je déteste vos idées, mais je serais prêt à me faire tuer pour défendre votre droit de les exprimer librement’ (Voltaire).
 • Vandaag druk ik met een glimlach de hand die ik volgende week af zal laten kappen (uitspraak van de kalief van Bagdad).
 • Velen achten zich progressief zodra ze het woord ‘conservatief’ schrijven met een k.
 • Het enige wat in België Belgisch blijft is de regen.
 • Nederlanders maken plannen, Belgen trekken hun plan.
 • Hij is een heel sterk diplomaat. Hij is een triplomaat.
 • Soms wordt de doofpot een kruitvat.
 • Poog te denken als een man van de daad en te handelen als een man van reflectie.
 • Niets lukt zo goed als een mislukking en vindt meestal zoveel eenstemmige goedkeuring.
 • In het paleis der heersers hoorde ik de vleugels ruisen van de worgengel van de dood (uit Salomé van O. Wilde).
 • Ik streed tegen de maffiacratie en regeerde door het woord, zodat de verbocratie het haalde van de telecratie.
 • Mijn tegenstrever spreekt zoals Demosthenes, maar dan de Demosthenes van voor de keien.
 • Enkel wie zwijgt heeft recht op spreken. Tenzij je me argumenten geeft die sterker zijn dan de waarheid.
 • Eén collega is een angsthaas, de andere een aasgier. Was ik maar geen mens.
 • De dingen moeten eerst verslechteren vooraleer ze kunnen verbeteren.
 • Mijn vrienden zijn mijn meesters niet; mijn tegenstrevers zijn mijn vijanden niet (Gaston Eyskens).
 • Wij mogen het kruis niet vervangen door de bokshandschoen.
 • Er zijn heel wat moreel gehandicapten in onze samenleving, voor wie we moeten zorgen en die zouden moeten opgenomen worden in het stelsel van sociale zekerheid.
 • ‘Ils sont rares de nos jours ceux qui atteignent la quarantaine sans vérole et sans décorations’ (A.Gide).
 • Alles is politiek maar politiek is niet alles.
 • Zelfs de mensen die mij goed kennen spreken goed over mij.
 • Kiesbeloften gelden slechts voor diegenen die ernaar luisteren.
 • De farao werd in zijn graf begraven met zijn medewerkers. Ministers zouden hun medewerkers moeten meenemen in hun graf. Er zouden er minder zijn.
 • Nivelleren doet begeren.
 • Europa blijft een mysterie, een enigma en een mirakel.
 • Onze maatschappij moet veranderen maar we moeten niet van maatschappij veranderen.
 • Er ligt een staat te sterven,
  heel zachtjes zonder pijn;
  twee volken zullen erven,
  ik zal niet op hun begrafenis zijn.
 • In België wordt de taalgrens met Wallonië staatsgrens en de staatsgrens met Nederland taalgrens.
 • En vermits ik niet langer je zwaard kan zijn, laat mij je schild wezen.
 • U is in staat te overwinnen omdat U de macht hebt, maar u kan niet overtuigen omdat U ongelijk hebt.
 • In Rusland werd het tsarendom getemperd door de koningsmoord en in de Sovjet-Unie werd de communistische bureaucratie verzacht door de corruptie.
 • Hij heeft zo weinig gezegd maar hij heeft het zo goed gezegd.
 • Ik keer net terug uit het door de burgeroorlog geteisterde Sri Lanka, deze traan op de wang van het Indische continent.
 • Als U in de politiek niet de moed hebt de vraag naar goed en kwaad te stellen, moet U van het parlement een ethiek-vrije zone maken.
 • Een mening die door velen wordt gedeeld is uiterst verdacht.
 • Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires (Montesquieu).
 • Je préfère une sale gueule à pas de gueule du tout.
 • Op de muur van een grootwarenhuis in een wanordelijke Afrikaanse republiek staat het volgende te lezen: ‘Do not steal. The gouvernement hates competition’.
 • Na de bijeenkomst van de fractie verklaarde de fractievoorzitter aan de samengestroomde pers: ‘Bij het begin van onze fractievergadering heerste er grote verwarring. Bij het einde van de bijeenkomst blijkt de verwarring aanzienlijk groter geworden. We hebben derhalve betekenisvolle vooruitgang geboekt’.
 • Ik hou niet van socialisten omdat zij geen socialisten zijn; ik hou niet van liberalen omdat ze liberalen zijn.
 • Regeringen zijn te klein voor de grote problemen en te groot voor de kleine problemen.
 • Door steeds maar het parlement te ontbinden zal men uiteindelijk het volk ontbinden en het land opsplitsen.
 • Ik herinner mij de tijd dat de lucht zuiver was en sex smerig.
  Vandaag is het net omgekeerd en dit betekent een grote vooruitgang.
 • Rien ne manquait à sa gloire; il manqua à la nôtre.
 • Wie niet schieten wil moet praten.
 • Het oogmerk van de democratie is aan allen gelijke kansen te bieden, niet een gelijke bestemming.
 • L’occident n’est pas un accident.
 • Vorig jaar bevonden we ons op een schrede van de afgrond. Sedertdien hebben wij een belangrijke stap voorwaarts gezet.
 • In de politiek arriveert men dank zij zijn slechte kwaliteiten en men blijft er dank zij zijn goede.
 • Beter regeren is minder regeren.
 • Er is democratisering van de mediocriteit.
 • De regionalisering van de wapenhandel in België komt neer op de regionalisering van de gewetens.
 • De Staat bemoedert de burger van de ovulatie tot de crematie.
 • ‘Ik had een breekbare gedachte’,zei de terrorist na zijn aanhouding.
 • De amigocratie vervangt de democratie.
 • Ici reposent la cendre et la semence de notre fondateur.
 • Er is geen politiek zonder risico; maar er bestaat wel een politiek zonder kans.
 • Het toppunt van corruptie is dat je zelfs bereid bent te betalen om omgekocht te worden.
 • Na de val van een regering klimmen de beursnoteringen en versterkt de BF. Omdat de financiële wereld beseft dat een kabinet, belast met lopende zaken, niet langer in staat is beleidsstommiteiten te begaan.
 • Het land staat bloot aan balkanisering, tsjechoslovakisering en gulliverisatie.
 • De politicus voelt zich opgesloten in een dilemma waarbij hij moet kiezen tussen Machiavelli (het doel wettigt de middelen) of Jeanne d’Arc (de goede intenties zijn essentieel, niet de resultaten).
 • La politique du pire est la pire des politiques.
 • I prefer a sheep to a shark
 • De regering moet niet de banen beschermen, wel de mensen.
 • De beginselen van de Belgische buitenlandse politiek kunnen als volgt worden samengevat: ‘we keep the Americans in, the Russians out, the Germans down and the Congolese off’.
 • De representatieve democratie beoogt de burgers, met hun instemming, te doen verzaken aan wat hun aanbelangt.
 • De politiek gaat teveel over winst en verlies, tactiek en strategie, meerderheid en oppositie en te weinig over goed en kwaad.
 • Eyskens bij de aanvang van de ministerraad: ‘collega’s, welkom. We hervatten de vijandelijkheden’.
 • Eyskens in dezelfde ministerraad, maar dan aan het einde: ‘Sorry als ik hier niet iedereen beledigd heb. Volgende keer let ik erop’.
 • E. Shevarnadze, ex-Sovjet-Russisch minister van Buitenlandse Zaken tegen Eyskens: ‘Onder de communisten poogde ik eerlijk, intelligent en een goed communist te zijn. Dit bleek evenwel totaal onmogelijk. Was ik intelligent en toch communist, dan was ik niet eerlijk. Was ik eerlijk en communist, dan was ik niet intelligent. En was ik eerlijk en intelligent, dan kon ik onmogelijk communist zijn’.
 • De Premier in de Kamer: ‘Het antwoord op de vraag van het geachte lid is ‘Neen’. Maar wat was ook weer de vraag?’
 • Een ambitieus politicus die minister wil worden lijdt aan ongeneeslijke klimverslaving
 • Men past de wet toe op zijn tegenstrevers en past ze aan voor zijn vrienden.
 • Diplomacy is the art of telling people to go to hell in such a way they are looking forward to the trip.
 • Leiderschap bestaat erin aan de mensen te vertellen, niet wat ze graag horen, maar wat ze moeten doen.