Literatuur - Teksten - Stellingen
 
Hieronder publiceer ik 20 stellingen, voer voor doctorandi. Elke stelling is een omvangrijk speurwerk en interdisciplinair onderzoek waard.

20 toevallige invallen (serendipity), lukrake beweringen, die desalniettemin leiden tot wetenschappelijk stellingen, postulaten, hypothesen, axioma’s, dilemma’s, lemma’s en trilemma’s, evenwel voor beginnelingen

1.
De oprukkende speech technology zal over afzienbare tijd de taalconflicten in veel landen van de wereld aanzienlijk doen afnemen en op termijn oplossen. Voor België zal dus blijken dat wetenschap en technologie een einde maken aan de taalstrijd, iets waarin politici in meer dan 150 jaar niet geslaagd zijn. Ook al omdat sommigen onder hen van de taaltwisten hun (h)apart handelsfonds hadden gemaakt. Alle talen zullen simultaan in alle andere talen kunnen worden vertaald, met een klik op je polshorloge of je GSM. Dank zij gecomputeriseerde vertaalmachines zal de taalstrijd over een paar decennia zo achterhaald lijken als de godsdienstoorlogen van de zestiende en zeventiende eeuw. Aangezien de werkelijkheid steeds de fictie overtreft, is het bovenstaande geen hypothese of extrapolatie maar een zichzelf vervullende profetie. Bewijs.

2.
Een onderwerp voor een magisch-realistische roman. De ‘laatste alfabeet’ komt eraan. Ooit zal hij vereenzaamd en elitair door het Koninkrijk schrijden. Dank zij de rekenmachientjes kunnen steeds minder mensen rekenen. Dank zij de computer en de tekstverwerker met spelling-en grammatica-functie kunnen steeds minder mensen zonder fouten schrijven en vervolgens met fouten schrijven. Voor de Nederlandstaligen zinkt het ’t kofschip dieper dan de Titanic. Dank zij de vertaalmachines zullen steeds minder mensen vreemde talen spreken en begrijpen. Finaal zullen steeds minder mensen kunnen lezen, tenzij door soap gepollueerde one liners op TV. Studenten die afstuderen aan onze universiteiten, hebben steeds meer moeite om hun einddiploma te lezen. Ontrekenen, ontlezen, ontschrijven en onttalen - evenveel beschavingsziekten - grijpen om zich heen. Tot de ‘laatste alfabeet’ zal overblijven, die wegens arbeidsongeschiktheid tot werkloosheid zal gedoemd zijn.

3.
Mediatieke overinformatie leidt tot desinformatie. De monetaire wet van Gresham ‘bad money drives out good money’ wordt toepasselijk op de media: ‘bad news drives out good news’. De kranten, met redacties vol inktsecten en persmuskieten, transformeren geruchten in berichten. Hoe grover de leugen, hoe geloofwaardiger ze is. Voor de niets vermoedende lezer is enkel nog de necrologie betrouwbaar, tenzij je constateert op een blauwe maandag dat je er zelf in staat. Dan is het geraadzaam een tweede krant te kopen om de betrouwbaarheid van je verscheiden na te trekken.Een vraag voor sensor-software-informatici: welke leugendetector zouden de kranten best voegen bij het jaarabonnement, telkens de lezer het vernieuwt?

4.
De kennismaatschappij produceert ook veel onwetendheid. De wet van de afnemende relatieve kennis wordt vaardig over de post-industriële samenleving. Het gekende neemt toe, maar het kenbare neemt veel meer en sneller toe. Hieruit ontstaat de kenniskloof. Het kenbare is daarenboven beperkt tot het zegbare en het zegbare is voor een doorsnee burger beperkt tot 500 woorden. Wie zei ook weer dat mensdom een goed synoniem is voor mensheid ? Met als bijkomend voordeel dat naarmate de meeste mensen dwazer en dommer worden steeds minder mensen dit opmerken, wat bijdraagt aan de algemene tevredenheid.
Indien U bovenstaande stelling niet begrijpt, bevestigt U de juistheid van haar inhoud. Antwoord openhartig. Voor één keer zal hiervan geen misbruik worden gemaakt.

5.
Is de relativiteitstheorie toepasselijk in onderstaand geval? Einstein verkondigde: ‘ik ken twee dingen die oneindig zijn: het heelal en de menselijke dwaasheid. Maar van het eerste ben ik niet zeker’. Heeft Einstein gelijk ? Veel studenten klagen immers over hun slecht geheugen. Geen enkele echter jammert op het examen over zijn slecht verstand. Dit is het wetenschappelijk bewijs van het feit dat het (gezond) verstand rechtvaardig is verdeeld in de wereld.

6.
Welke anti-depressiva worden door farmacologen aanbevolen om doctorale paranoia te voorkomen of te bestrijden? Een medicijn dat de patiënt trots maakt op zijn mislukkingen is eveneens zeer waardevol. Een doctorandus die in zijn proefschrift iets ‘nieuws’ ontdekt is meestal fout. Een doctorandus die daarentegen tot een juiste conclusie komt, heeft meestal niets origineels gevonden. De wetenschappelijke speurder is opgesloten in een tragisch dilemma: vindt hij iets nieuws, is hij mis. Vindt hij iets juist is hij banaal.

7.
Een vraag voor de ‘vrienden van het SMAK’, het stedelijk museum voor actuele kunst. Maak een installatie van onze instellingen. De federale regering is te klein voor de grote aangelegenheden, want die worden Europees beslist; en ze is te groot voor de kleine aangelegenheden want die worden door de gewesten behandeld. In België wordt aan politiek gedaan zonder beleid en in Europa aan beleid zonder politiek. België is een hybride Staat, deels unitair, deels federaal en confederaal, voor sommigen post-nationaal, voor anderen micro-nationaal en interregionaal, alvast multinationaal en transnationaal…

8.
Bewijs onderstaande stelling met onbetwistbare statistieken. Spring creatief om met uw cijfermateriaal. De werkloosheid in Vlaanderen is niet langer een economisch probleem, maar een probleem van arbeidsongeschiktheid, bij gebrek aan scholing, en een probleem van werkonwilligheid, wegens gedemotiveerdheid en het bestaan van werkloosheidsvallen. Zwartwerkers die tevens witte werklozen zijn is een geval van persoonsont-dubbeling dat te verkiezen is boven het omgekeerde: witwerkers die in feite niet of te weinig werken, en aldus zwarte werklozen worden met een grensproductiviteit kleiner dan nul.

9.
Onderstaande stelling is zo oogverblindend evident dat ze veel landgenoten stekeblind maakt en hun brein verlamt. Toch is de herseninhoud van de blanke Europeaan niet veel kleiner dan die van andere rassen, behorend tot de homo sapiens-tak van de hominiden. Leg uit, zo mogelijk geweldloos. De krapte op de arbeidsmarkt in talrijke sectoren en specialismen noopt tot selectieve immigratie van werknemers uit het buitenland. Op termijn is immigratie bovendien de enige remedie tegen de demografische implosie die zich in België en meer bepaald in Vlaanderen aftekent. Onderstaande evolutie is onvermijdelijk. Welke vorm van maatschappelijke myopie belet dat die wordt ingezien? Maak diagnose, beschrijf symptomen en schrijf therapie voor.

10.
Op termijn is de pensioenfinanciering van de bevolking bedreigd door een repartitiestelsel dat door de (slinkende) actieve bevolking wordt geschraagd. De pensioengerechtigde leeftijd zal in de nabije toekomst worden ‘verlengd’. Vervroegde pensionering zal worden vervangen door ‘verlate’ pensionering. Brugpensioenen zullen worden vervangen door ‘tunnelarbeid’ van mensen ouder dan 60 en jonger dan 75.. Een vraag voor zondagsschilders en coloristen. Beken kleur.Er wordt geen rekening mee gehouden, in het raam van de nieuwe politieke cultuur..

11.
Niet de groenen, de roden, de blauwen, de gelen, de oranje, de zwarten noch de bruinen worden de belangrijkste partijen van morgen, wel de grijzen en de kalenden. Beoordeel vanuit uw socio-biologische intuïtie de maatschappelijke gevolgen van onderstaand geval van demografgische ‘endlösung’?

12.
Ooit wordt in het Koninkrijk de laatste baby geboren. Hij zal in een doorzichtige plastic mobilhome door de straten van stad en dorp gereden worden en getoond worden aan de nostalgische mannen en vrouwen. Aan deze laatst geborene zullen alle beschikbare reserves van het kinderbijslagfonds worden uitgereikt.

13.
Is onderstaande intimistische familie-scène een voorafspiegeling van de toekomst? Beoordeel dit geval vanuit uw persoonlijke ‘situationsethiek’ en uw post-modern verzet tegen Grote Verhalen. ‘Euthanasie moet door het ziekenfonds worden terugbetaald’, wordt een eis tijdens de volgende electorale eistijd. Deskundig gevormde verpleegsters zullen van dorp tot dorp trekken en aanbellen van deur tot deur, uitgerust met hun meest ontwapenende glimlach, er meesmuilend aan toevoegend: ‘Mevrouw, ik kom met het euthanasietje voor uw man. Maar hij hoeft zich niet te haasten’. Dan strompelt de ouderling aan, met de aarzelende vraag: ‘heb ik nog tijd voor een sigaretje? Een laatste?’. Waarop de verpleegster heel autoritair met een vlammende bazooka-blik antwoordt: ‘Maar meneer, U weet toch dat roken zeer schadelijk is voor uw gezondheid. Leg U op de sofa. Ik haal mijn spuitje’ Een oefening in theoretische logica, toegepaste wiskunde en parlementaire rekenkunde. Antwoorden met juist of vals:

14.
‘De meerderheid bestaat uit idioten. De minderheid ook. Maar die zijn minder talrijk .

15.
Is volgend syllogisme juist of vals?
• Alle politici zijn leugenaars.
Ik ben een politicus. Dus ben ik een leugenaar Derhalve lieg ik als ik zeg dat ik een leugenaar ben. Bijgevolg spreek ik de waarheid. Een politicus is dienvolgens een wezen, dat de waarheid spreekt ook als het liegt.

16.
De biologische evolutie van de mens – het meest bekende ex-dier – is pas begonnen. Hoe zal de mens er over één miljoen jaar uitzien, des temeer omdat hij thans zijn eigen evolutie genetisch kan beheersen? Reeds vandaag zijn tendensen zichtbaar. De homo sapiens is druk doende een homo zapiens te worden. Verklaar deze mutatie aan de hand van de neo-darwinistische, eugenetische en teleologische modellen.

17.
‘I remember the time when the air was clean and sex was dirty’, zei de bejaarde Staatsman tijdens zijn afscheidsrede, onderbroken door luid applaus. ‘Today the situation has been completely reversed’, voegde hij eraan toe en toen kreeg hij een staande ovatie. Want hij herinnerde aan de enige kiesbelofte die hij ooit gehouden had, ofschoon hij ze nooit had aangekondigd..Dit is een ‘case’ voor politologen. Beoordeel de rol van de politicus in een op drift geslagen samenleving. Onderzoek de dialectische relatie tussen het beleidsmatig voluntarisme van de staatsman en zijn politieke sex appeal.

18.
Een thema voor doctorandi in de politieke meteorologie: ‘Le premier ministre n’est pas un dirigeant; c’est un dirigeable’, een uitspraak in de Franse Assemblée Nationale tijdens de Vierde Republiek. Bewijs steekhoudendheid van gevleugelde woorden als het maatschappelijk windstil is.

19.
Een jam-sessie voor diëtisten: te bewijzen aan de hand van praktische oefening. Politieke cultuur – vooral de Nieuwe – is als confituur. Hoe minder men ervan heeft, hoe meer men ze uit moet smeren.

20.
België is een land gekenmerkt door een gebrek aan ernst verergerd door een gebrek aan humor. Een onbewijsbare stelling zoals het theorema van Fermat, tot vijf jaar geleden.